Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych jest DWS Wind Turbine Service Sp. z o.o. z siedzibą: Stradomno 92, 14-200 Iława.

Celem zbierania danych jest: realizacja zawartych umów oraz zleceń w tym wystawienie faktury

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji oferowanych przez nas usług.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, finansowe i prawne (celem zapewnienia obsługi księgowej, finansowej i prawnej), podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, organy państwowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów w zakresie związanym z realizacją umowy

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  • przez okres obowiązywania umowy,
  • do czasu upływu rękojmi lub gwarancji,
  • do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń,
  • do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu

Dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,  prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

DWS Wind Turbine Service Sp. z o.o. nie będzie przekazywał zbieranych danych do państw trzecich.

O nasDWS Wind Turbine Service

DWS Wind Turbine Service

Kontakt

ul. Stradomno 92, 14-200 Iława
+ 48 510 358 985
+48 503 490 468
KONTAKT MAILOWY
kontakt@dwsservice.pl
DZIAŁ REKRUTACJI PRACOWNICZEJ ”HR”
rekrutacja@dwsservice.pl

Wyślij wiadomość

    Nasza witryna używa ciasteczek. Więcej informacji

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Zamknij